2 thoughts on “Trần Diệu Hằng Tô Thùy Yên

  1. Mây có giọng rất tốt, nếu nàng ngâm có lẽ hay lắm. Giọng của Lê Thị Huệ đọc cũng tuyệt. Giọng Quảng nghe thu hút lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s